fbpx

Algemene voorwaarden

1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen (blokken en losse lessen), workshops, sessies en retraites gegeven en bij Yogateaching. Door deelname aan een van deze onderdelen, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.1 Yogateaching kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Yogateaching.nl

2. Betaling
2.1
 Iedere activiteit bij Yogateaching waaraan de deelnemer deelneemt, moet voorafgaand aan de activiteit betaald worden. Betaling kan zowel contant als per bank. Indien deelname start midden in een lesblok, dan wordt naar rato het restbedrag van het lopende blok in rekening gebracht.

2.2 Indien de verschuldigde (termijn) betaling niet tijdig is betaald, dan kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de activiteit.

2.3 De geldende prijzen staan altijd op de website. Yogateaching behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Yogateaching, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

3. Lesrooster

3.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yogateaching behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogateaching, vermelding op de website en/of per e-mail.

3.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.


 1. Beëindiging en opschorting

4.1 Er wordt een overeenkomst gesloten minimaal voor de duur van een lesblok. Daarna vervallen alle verplichtingen die de deelnemer heeft jegens Yogateaching.

4.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer de resterende lessen van het lesblok voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet per email worden ingediend bij Yogateaching en moet een geldige reden hebben.


 1. Deelname aan overige activiteiten

5.1 Een Deelnemer kan aan een workshop of andere activiteit deelnemen nadat Yogateaching het volledige bedrag voor deelname aan de heeft ontvangen.

5.2 Bij deelname aan een retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retraite prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan aan Yogateaching. Een deelnemer kan aan een retraite deelnemen nadat de deelnemer het volledige bedrag heeft betaald.

 1. Rooster en Annulering

6.1 Het geldende rooster staat altijd op de website. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogateaching, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

6.3 Tot 7 dagen voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos per e-mail annuleren. Tussen 7 dagen en 2 dagen voor aanvang van workshop krijgt de deelnemer 50% van de kosten terug. Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang workshop, vindt er geen restitutie plaats.


 1. Huisregels

7.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yogateaching volgen:

 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de ruimtes/ toiletten.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je de yogaruimte betreedt.
 • Yogateaching stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat wordt na de les weer opgeruimd. Yogateaching maakt de matten schoon.
 • Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en in de lessen en Workshops zo min mogelijk te spreken.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogateaching niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yogateaching

7.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven de toegang tot Yogateaching te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.


 1. Aansprakelijkheid

8.1 Yogateaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops , sessie en/of Retraites bij, of verzorgd door, Yogateaching.

8.2 Indien een bedrijf of instelling een yoga, workshop en/of sessie afneemt blijft de deelnemende persoon zelf altijd verantwoordelijk voor eigen lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, bij en of verzorgd door, Yogateaching.

8.3 Yogateaching werkt met geschoolde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, sessie of Retraite bij, of verzorgd door, Yogateaching, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogateaching adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retraite.
 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 1. Persoonsgegevens

9.1 Yogateaching verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogateaching gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Yogateaching gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogateaching en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien er geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogateaching, kan de deelnemer zichzelf uitschrijven voor nieuwsbrieven. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogateaching Yoga gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Yogateaching geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.