fbpx

1. De Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, workshops, sessies, retraites en coaching gegeven en bij en door Yogateaching. Door deelname aan een van deze onderdelen, verklaart de deelnemer of opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Yogateaching kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website: www/yogateaching.nl

2. Betaling

2.1 Iedere activiteit en dienst bij Yogateaching moet voorafgaand aan de activiteit betaald worden, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen. De betaling kan zowel contant als per bank.

2.2 Indien de verschuldigde (termijn) betaling niet tijdig is betaald, dan kan de deelnemer, cliënt of opdrachtgever geen aanspraak maken op deelname of continuering van de activiteit.

2.3 De geldende prijzen zijn vooraf schriftelijk gecommuniceerd. Yogateaching behoudt zich het recht voor de prijzen van producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Yogateaching, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

3. Lesrooster

3.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yogateaching behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogateaching, vermelding op de website en/of per e-mail.

3.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

  1. Beëindiging, ziekte en opschorting

4.1 Er wordt een overeenkomst gesloten per dienst of tijdsperiode. Daarna vervallen alle verplichtingen die de deelnemer en cliënt heeft jegens Yogateaching.

4.2 Bij ziekte c.q. een blessure van de deelnemer en cliënt in groepslessen groter 8 personen en gemeld 48 uur voor de dienst of les, kan deze in overleg worden ingehaald maar vind geen restitutie plaats. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yogateaching en moet bevestigd zijn vanuit Yogateaching.

4.3 Bij ziekte c.q. een blessure die word gemeld door  cliënt voor één op één diensten en die binnen 48 uur en voorafgaand aan de sessie worden geannuleerd, vind geen restitutie plaats, dan wel, worden in rekening gebracht. Een verzoek van verplaatsen of opschorting moet voor 48 uur per email worden ingediend bij Yogateaching bevestigd zijn vanuit deze.

 

  1. Deelname aan overige activiteiten

5.1 Een deelnemer en cliënt kan aan een workshop of andere activiteit deelnemen nadat Yogateaching het volledige bedrag voor deelname aan de heeft ontvangen.

5.2 Bij deelname aan een retraite dient de aanbetaling uiterlijk 5 dagen na aanmelding te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retraite prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan aan Yogateaching. Een deelnemer en cliënt kan aan een retraite deelnemen nadat de deelnemer het volledige bedrag heeft betaald.

 

  1. Rooster, annulering en inschrijving

6.1 Het geldende rooster staat altijd op de website. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogateaching, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor om alle georganiseerde en geplande diensten te annuleren, te verplaatsen, als gevolg van overmacht of onvoldoende inschrijvingen. Er zal een vervangende datum worden overlegt binnen 1 jaar na beoogde datum of u kunt kiezen voor een voucher t.w.v. het gehele bedrag. Deze is geldig voor elke andere activiteit binnen een jaar na uitgifte.

6.3 Bij schriftelijke opzegging door deelnemer of opdrachtgever na betaling vindt geen restitutie van de gelden plaats. Vervanging door een andere persoon op onze wachtlijst in overleg met ons is mogelijk. In dat geval bent U nog steeds de administratiekosten verschuldigd. Administratiekosten zijn minimaal 25,- en voor retraites en opleidingen  50,-, echter deze zijn nooit hoger dan het totaal bedrag.

  1. Huisregels

7.1 Alle cliënten, deelnemers en organisaties moeten altijd onderstaande huisregels van Yogateaching volgen: Probeer niet of matig te eten gedurende 1,5 tot 2 uur voor een activiteit. Gedraag je respectvol naar de docent, coach en of deelnemers.

7.2 Yogateaching behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven de toegang tot Yogateaching te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Yogateaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops , sessie en/of Retraites bij, of verzorgd door, Yogateaching.

8.2 Indien een bedrijf of instelling een dienst en/of sessie afneemt blijft de deelnemende persoon zelf altijd verantwoordelijk voor eigen lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, bij en of verzorgd door, Yogateaching.

8.3 Yogateaching verzorgt haar diensten met grote zorgvuldigheid en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, sessie of Retraite bij, of verzorgd door, Yogateaching, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogateaching adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Luister goed naar de instructies van de betreffende docent of coach en volg deze op.

Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent of coach vóór aanvang van de les, workshop of retraite.

Consulteer een arts voordat je met oefeningen begint, als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

 

  1. Persoonsgegevens

9.1 Yogateaching verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, sturen van nieuws via mail, het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogateaching gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 Yogateaching gebruikt de in artikel 9.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogateaching en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien er geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogateaching, kan de deelnemer aangeven om zichzelf uit te schrijven voor nieuws. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogateaching gebruik kan worden gemaakt.

9.3 Yogateaching geeft de persoonsgegevens van de Clienten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.